Walory turystyczne


Korzystne cechy środowiska przyrodniczego i wysokie walory krajobrazowe są atrakcyjne dla rozwoju turystyki i wypoczynku. Wynikają o­ne z występowania zwartych kompleksów leśnych, które bez wątpienia są skarbem Gminy Czarnków zasobnym w dziką zwierzynę. W gminie istnieje 9 obwodów łowieckich, w których działa 5 kół zrzeszających myśliwych. Celem ich jest gospodarka łowiecka, w tym ochrona zwierzyny, dokarmianie i dbanie o stan pogłowia oraz uprawa poletek łowieckich. Szczególne zasady prowadzenia gospodarki leśnej są ustalone zwłaszcza dla lasów ochronnych, gdzie ochronie podlegają również rzadkie i reliktowe gatunki roślin, głownie rosnące na terenach bagiennych oraz zwierzęta, w tym szczególnie ptaki migrujące pradoliną
Noteci oraz ptaki drapieżne i brodzące. Ważną ostoją zwierząt jest fragment pradoliny Noteci, na wschód od Wielenia aż do ujścia Gwdy, nazywany Nadnoteckimi Łęgami. Na terenie tym gniazdują najbardziej zagrożone wymarciem gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt m.in. bąk, kania ruda, błotniak łąkowy, kropiatka, zielonka, derkacz i kulik wielki oraz rzadko występujące gatunki, jak rycyk, rybitwa czarna i podróżniczek.
Cennym walorem turystycznym jest Dolina Noteci stanowiąca osnowę przyrodniczego systemu obszarów chronionych, do których zaliczyć należy: rezerwat przyrody ożywionej "Czapliniec Kuźnicki", florystyczny rezerwat przyrody "Źródliska Flinty", oraz Morenę Czarnkowską.
Ponadto na terenie Leśnictwa Gębiczyn i Gębice w pobliżu stawów i cieków wodnych można spotkać żurawie. Są to jednocześnie jednostki osadnicze, w których w ostatnich latach rozwija się rekreacja i wypoczynek (19 działek letniskowych). Ciekawym zjawiskiem przyrodniczym są także występujące na terenie gminy bobry.