Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą
gminy Czarnków na lata 2004-
2006, a także wskazuje planowane zadania na lata 2007-2013.

Dokument został przygotowany na podstawie Strategii Rozwoju Gminy Czarnków i Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Dokument tak jak
strategia odpowiada na pytanie:


Co musimy zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości w celu
zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy?

Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną gminy, formułuje
cele i zawiera opis działań zmierzających do osiągnięcia rozwoju społeczno-gospodarczego. Szacuje spodziewane efekty planowanych interwencji, wskazuje kierunki zaangażowania środków, w tym środków z funduszy strukturalnych, funduszu spójności i innych środków pomocowych.


Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego prowadził zespół zadaniowy, w skład którego
wchodzili pracownicy urzędu. Zespól został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy
Czarnków Nr 97/I/04 z dnia 16 kwietnia 2004r.


Projekt był przedmiotem dyskusji stałych komisji Rady Gminy. Założenia programowe omawiane
były na zebraniach wiejskich.


Plan Rozwoju Lokalnego będzie służył jako punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym podejmowanych zarówno ze środków własnych, jak również pozwoli określić poziom interwencji z funduszy unijnych lub innych środków rozwojowych.

Podstawowe założenia Planu Rozwoju Lokalnego:

1. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA – raport o stanie gminy

Położenie, powierzchnia, ludność
Środowisko przyrodnicze
Turystyka
Zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura
Kultura, kultura fizyczna, sport i rekreacja
Sfera gospodarcza
Sfera społeczna
Finanse gminy

2. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI SPOŁECZNO –GOSPODARCZEJ GMINY

Zagrożenia rozwoju gminy
Szanse rozwoju gminy
Prognoza dochodów i wydatków gminy w latach 2004 – 2013
Cel Planu Rozwoju Gminy na lata 2004-2006 oraz 2007-2013

3.
POWIĄZANIE PROGRAMÓW-ZADAń Z DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY, REGIONU

Spójność założonych celów PRL z celami zawartymi w strategiach regionalnych oraz Strategii Rozwoju Gminy
Zadania współfinansowane ze środków unijnych i innych źródeł wykonywane dotychczas z uwzględnieniem celów zawartych w PRL

4.
OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

5.
SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego Gminy

6. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego Gminy

Planu Rozwoju Lokalnego- wersja elektroniczna


Adres źródłowy: https://czarnkowgmina.pl/strona/plan-rozwoju-lokalnego

Załączniki