Studium uwarunkowań

Planowanie przestrzenne jest procesem ciągłym, a ustalenia ustawowe określają jedynie
wymogi formalne, dotyczące obowiązku gminy, na podstawie jakich dokumentów może
prowadzić gospodarkę przestrzenną. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku zagospodarowaniu przestrzennym, w celu określenia polityki przestrzennej,
gminy sporządzają studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
W związku z tym, że studium nie stanowi przepisu gminnego, definiowane jest jako „akt kierownictwa wewnętrznego”.

Przedstawiona „filozofia” ustawy daje możliwość zróżnicowania formalnych dokumentów, w gminie, ze względu na występujące na jej obszarze – uwarunkowania.

Określenie uwarunkowań wymaga sporządzenia diagnozy stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego, zainwestowania i potencjału społeczno – gospodarczego oraz potrzeb w zakresie przekształceń przestrzennych.

Gmina Czarnków posiada uchwaloną „Strategię rozwoju Gminy Czarnków” (uchwała Nr XIX/175/2000 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2000 r.) obejmującą:

I etap – raport o stanie gminy,
II etap – diagnoza stanu gminy i kierunki rozwoju,
III etap – zadania realizacyjne, harmonogram czasowy i monitoring.

W takim przypadku odstąpiono od opracowania, wyodrębnionej w studium – diagnozy stanu
zagospodarowania. Elementy oceny stanu stanowią integralne części uwarunkowań w zagospodarowaniu przestrzennym.
Mając na uwadze możliwość przekształcenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków na „plan rozwoju gminy”, zgodnie z projektem nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, rozszerzono część rysunkową studium w zakresie rozwiązań przestrzennych strefy podmiejskiej Czarnkowa oraz wsi podstawowych, pełniących funkcje ośrodków uzupełniających.

Pod względem merytorycznym, „studium” opracowane w trybie obowiązującej ustawy, a przyszły „plan rozwoju” różnią się głównie określeniem, w planie, przeznaczenia terenu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków zawiera, w części graficznej, przeznaczenie terenów przewidzianych do zabudowy.

I. UWARUNKOWANIA PRAWNE

Prawne podstawy opracowania studium
Obowiązujące przepisy prawa miejscowego
Uwarunkowania wynikające z polityki przestrzennej państwa na obszarze gminy
Uwarunkowania wynikające ze Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego

II. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE

Uwarunkowania wynikające z rozwoju społeczno–gospodarczego gminy.
Uwarunkowania wynikające z cech środowiska kulturowego.
Uwarunkowania wynikające z cech środowiska przyrodniczego.
Uwarunkowania wynikające z cech przestrzeni osadniczej gminy.

III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Cele strategiczne rozwoju gminy.
Ochrona środowiska kulturowego.
Ochrona środowiska przyrodniczego.
Komunikacja.
Infrastruktura techniczna.
Kierunki rozwoju sieci osadniczej.
Rolnicza przestrzeń produkcyjna.
Gospodarka leśna.Adres źródłowy: https://czarnkowgmina.pl/strona/studium-uwarunkowan

Załączniki