LXXII sesja Rady Gminy Czarnków

Data wydarzenia
Czas wydarzenia
14:00
Adres wydarzenia
Sala nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
https://transmisjaobrad.info/channels/154/gmina-czarnkow
Organizator
Gmina Czarnków
Powrót

Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków


BR.0002.6.2023

Czarnków, 24.05.2023 r.


ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że LXXII sesja Rady Gminy Czarnków odbędzie się 31 maja 2023 roku (środa) o godz. 14:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.


Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.
3. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków za rok 2022 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty za rok 2022.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.
6. Głosowanie w następujących sprawach:
• w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Czarnków uprawnień do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Czarnków;
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w rejonie ulic Wodnej i Poziomkowej w obrębie geodezyjnym Śmieszkowo;
• w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolu publicznym, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czarnków;
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2023-2043;
• w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok;
• w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnków w 2023 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne głosy.
10. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Gminy Czarnków
/-/ Krzysztof Chyży

Więcej wydarzeń

Adres źródłowy: https://czarnkowgmina.pl/wydarzenie/lxxii-sesja-rady-gminy-czarnkow

Załączniki