20.06.2024
Imieniny: Bogny, Rafaeli i Rafała

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2021 roku

O G Ł O S Z E N I E

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) o g ł a s z a m,  że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Wykaz podmiotów, którym udzielone będą dotacje.

ZADANIE W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Lp.

Numer oferty

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Kwota dotacji zadania

w 2021r.

1.

Oferta nr 01

Klub Karate Shotokan

Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych  dyscyplin sportowych. Udział zawodników w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym

 

3.000,00 zł

2.

Oferta nr 02 

Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Gębice

VII-my Turniej Piłki Siatkowej Plażowej

830,00 zł

3.

Oferta nr 04

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska

Bieg po zdrowie

3.000,00 zł

4.

Oferta 06

Fundacja Piotra Reissa

Otwarte treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży z Romanowa Dolnego oraz Romanowa Górnego.

3.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

1.

Oferta nr 07

Fundacja Gębiczyn

Zajęcia warsztatowe dla dzieci z klas III/IV Szkół Podstawowych z Gminy Czarnków.

6.000,00 zł

ZADANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

1.

Oferta nr 03

Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Wsi Bukowiec – Bukowisko

Integracyjny Piknik Rodzinny

3.000,00 zł

 

Wykaz podmiotów, których oferty nie zostały przyjęte z przyczyn formalnych.

ZADANIE W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

Lp.

Numer oferty

 

Nazwa Oferenta

 

Tytuł zadania

 

1.

Oferta nr 05

Krąg Instruktorski ,,OGIEŃ” Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Komenda Hufca im. ppor. Emilii Gierczak

Rajd Harcerzy Starszych i Wędrowników Łomnica

Oferta nie spełnia wymogów określonych w załączniku Nr 1 do Regulaminu Zarządzenia 343/2021 w dniu 23 lutego 2021 r. 

 

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianek

 Czarnków, 6.04.2021r.

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności