XXIX sesja Rady Gminy Czarnków - 21 września 2020 roku

Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków


Czarnków, 14.09.2020 r.


OSO.0002.10.2020


ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Gminy Czarnków odbędzie się 21 września 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali sportowej w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach, ul. Szkolna 2.


Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.
3. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.
5. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
• w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 258 położonej w Romanowie Dolnym, stanowiącej własność Gminy Czarnków
• w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat
• w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/368/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony Zakładowi Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzeźnie nieruchomości z gminnego zasobu komunalnego.
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie drugiej bramy wjazdowej na parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Gminy Czarnków wraz z ogrodzeniem”
• w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarnków i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2020-2038;
• w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok w sprawie
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne głosy.
10. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Chyży

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności