XXIX sesja Rady Gminy Czarnków - relacja

W poniedziałek 21 września 2020 roku w Jędrzejewie odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Czarnków. Proponowany porządek obrad zawierał 10 punktów. W jednym z pierwszych punktów sprawozdanie z działalności złożył wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, który poinformował o realizowanych inwestycjach, oraz wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce na terenie gminy Czarnków w okresie pomiędzy sesjami. Na początku wójt nawiązał do zorganizowanych obchodów 30-lecia Odrodzonego Samorządu. Padły podziękowania w stronę osób zaangażowanych w przygotowywanie tej uroczystości. Dalej zrelacjonował postęp prac nad modernizacją szkoły oraz budową sali sportowej w Romanowie Dolnym. Następnie wspomniał o pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Czarnków, a także o spotkaniu zastępcy wójta Gminy Czarnków Moniki Piotrowskiej w sprawie reaktywacji linii kolejowej Czarnków – Wągrowiec. W końcowym etapie swojego podsumowania, wójt Gminy Czarnków odniósł się do zorganizowanych już zebrań wiejskich w sołectwach oraz odpowiedział na pytania zadawane przez radnych Gminy Czarnków.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni zapoznali się z informacją wójta o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020, a potem głosowali nad projektami uchwał. Przy tej okazji jednogłośnie wyrazili zgodę na sprzedaż działki oznaczonej numerem 258 w Romanowie Dolnym, a także na udzielenie pomocy finansowej w 2020 roku dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wykonanie drugiej bramy wjazdowej na parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Gminy Czarnków wraz z ogrodzeniem”. Radni przyjęli również uchwały w sprawie zamiany nieruchomości z Nadleśnictwem Krucz bez obowiązku dokonywania opłat, a także udzielili zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony Zakładowi Usług Komunalnych w Brzeźnie nieruchomości z gminnego zasobu komunalnego poprzez zmiany w uchwale nr XLV/368/2017 z dnia 30 października 2017 roku. Pozostali również zgodni, co do przyjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czarnków i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. W końcowym etapie głosowania zaakceptowano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarnków na lata 2020 – 2038 oraz zmiany budżetu na 2020 rok.

Po zakończeniu głosowania przewodniczący Rady Gminy Czarnków Krzysztof Chyży podjął kolejny punkt proponowanego porządku obrad, w którym znalazły się interpelacje i zapytania. Głos w tej części zabrał radny Adam Warnke. Następnie skupiono się na korespondencji, która wpłynęła do rady w okresie międzysesyjnym i podjęto wolne głosy.

Szczegóły związane z XXIX Sesją Rady Gminy Czarnków znajdują się w nagraniu z transmisji, dostępnym na gminnym kanale YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=U1gcBWy_VRQ

 XXIX sesja Rady Gminy Czarnków - relacja

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności