23.05.2024
Imieniny: Leoncjusza, Michała i Renaty

XXXVII sesja Rady Gminy Czarnków - 26 kwietnia 2021 roku

Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

Czarnków, 19.04.2021 r.


BR.0002.4.2021


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Czarnków
która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali sportowej w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach, ul. Szkolna 2.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
• w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków;
• w sprawie nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków;
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Ciszkowo;
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla zabudowy zagrodowej na działce o nr ewid. 254/2 położonej w obrębie geodezyjnym Sarbia;
• w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębie geodezyjnym Gębiczyn;
• w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego;
• w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarnków spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczania;
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Romanowo Dolne”;
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2021-2043;
• w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym.
8. Wolne głosy.
9. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Chyży

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności