29.09.2021
Imieniny: Michaliny, Michała i Rafała

Zwołanie Sesji Rady Gminy Czarnków

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1.    Sprawy regulaminowe.
2.    Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.
3.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.
4.    Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
•    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków;
•    w sprawie wyrażenia opinii co do uznania lasów za lasy ochronne, w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa;
•    w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Czarnków;
•    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2021-2043;
•    w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.
5.    Interpelacje i zapytania.
6.    Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym.
7.    Wolne głosy.
8.    Zakończenie.

Polecane artykuły
Wszystkie aktualności Archiwum aktualności