Komunikat w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz.2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:
1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy Czarnków o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy Czarnków w terminie do 30 czerwca 2020 roku
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Czarnków (Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 16), na stronie internetowej www.bip.czarnkowgmina.pl w zakładce Rolnictwo i Ochrona Środowiska oraz u Sołtysów.
Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy Czarnków lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnków ul. Rybaki 3, 64 700 Czarnków, lub pocztą elektroniczną n a adres e mail: urzadatczarnkowgmina [dot] pl


KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


Informujemy również, że pracownicy Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w 2020 roku rozpoczną kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnków.
W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych . Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z
tych zbiorników podstawa prawna: art. 6 ust.1, art. 9u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz.2010).
Zgodnie z art. 9u w/w ustawy Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 29 lipca 201 9 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 1396)(ustawa
Ponadto zgodnie z art. 363 ustawy POŚ, Wójt może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:
1) ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

 

DRUK OŚWIADCZENIA

KOMUNIKAT

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności