10.12.2023
Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania informuje

Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na: Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

 WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Data ogłoszenia naboru: 15.12.2021 r.

Termin składania wniosków: od 07 stycznia  2022 r. do 20 stycznia  2022 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  274 756,52 euro

Indykatywna kwota wsparcia w PLN wyliczona po kursie 4,00 zł to 1.099.026,08 zł

 Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Premia 50.000,00 zł wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II w wysokości 20%.

Intensywność pomocy: 100%

 Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz dwóch w wersji dokumentu elektronicznego (format.exel) zapisanego na informatycznym nośniku danych należy składać  w biurze Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w terminie naboru wniosków.

Zakres tematyczny:

Zakres tematyczny jest zgodny z §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2019 poz. 664 z późn.zm.) - Podejmowanie działalności gospodarczej.

 Warunki udzielenia wsparcia:

Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Operacja musi być zgodna z LSR.

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny: Współpraca dla rozwoju obszaru LSR

Cel szczegółowy: Rozwój przedsiębiorczości

Przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów (16,5pkt) oraz mieścić się w limicie środków. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje data i godzina złożenia wniosku.

 Sposób składania wniosku     

Wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  w  biurze Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD  osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną  w  wersji papierowej oraz elektronicznej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie  wniosku  potwierdza  się  na  jego  kopii.  Potwierdzenie  zawiera  datę i  godzinę  złożenia  wniosku  oraz  jest  opatrzone  pieczęcią  LGD  i  podpisane przez  osobę  przyjmującą  wniosek.  O  terminie  złożenia  wniosku  decyduje data wpływu do biura Cz-T LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 Dokumentacja konkursowa

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, dostępne są w biurze Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania oraz na stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl

 Dodatkowe informacje

Informacji udzielają pracownicy biura LGD ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. 67 344 16 53, email: biuroatczarnkowsko-trzcianecka-lgd [dot] pl

 

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności