Świetlice środowiskowe


Świetlice środowiskowe


W myśl Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm. ) prowadzenie działań związanych z proflaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

Jednym z zadań wymienionych w art. 4 ust.1 pkt. 2jest "udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie".

Zadanie to realizowane jest m.in. przez tworzenie placówek dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym takich jak świetlice.

Świetlica środowiskowa odgrywa ważna rolę w procesie pomagania dzieciom, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych.

W świetlicach prowadzone są różne formy pomocy środowiskowej:

- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
- pomoc w nauce,
- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw , zajęć
rozwojowych, sportowych, wycieczek,
- współpraca z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej i szkołą.


Świetlica Środowiskowa Brzeźno ul.Czarnkowska 17


Świetlicę prowadzi Pani Aleksandra Matecka - ŚwiętekŚwietlica czynna jest:
poniedziałek 15.00 - 18.30
wtorek 15.00- 18.30
czwartek 15.00 - 18.00Świetlica Środowiskowa Walkowice 62B


Świetlicę prowadzi Pani Maria Zastawna


Świetlica czynna jest:

wtorek 15.00 - 17.00

środa 14.30 - 17.30

czwartek 14.30 - 17.30

 Świetlica Środowiskowa Zofiowo

Świetlicę prowadzi Pani Elżbieta Mądra-Kurkiewicz


Świetlica czynna jest:
poniedziałek 16.00 - 19.00
wtorek 16.00 - 19.00
środa 16.00 - 19.00Gminny Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i Współuzależnionych
oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie


Adres: 64-700 Czarnków
os. Parkowe 10
tel. 067 2555608

Punkt prowadzi Pani Grażyna Dzikowska


czynny:
w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00

w każdy 1 wtorek miesiąca w godzinach od 12.00 do 18.00
w każdy 2, 3 i 4 wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 14.00
w każdą środę w godzinach od 9.00 do 13.00Gminny Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzi Pani Grażyna DzikowskaGminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Czarnkowie

Teresa Kina                                 Przewodnicząca
Grażyna Dzikowska                     Z-ca Przewodniczącej
Monika Piotrowska                      Członek
Alina Wawrzyniak                       Członek
Róża Wesołek                             Członek
Sławomir Okuński                       Członek