25.01.2021
Imieniny: Miłosza, Pawła i Tatiany

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie ,,Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie  ,,Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o publicznego i o wolontariacie na rok 2021 r.”

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale Rady Gminy Czarnków Nr LII/382/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,  w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Czarnków dotyczącej uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, odbyły się w terminie od 11 grudnia 2020 r. do 4 stycznia 2021 r.

Informacja o konsultacjach w formie komunikatu Wójta Gminy oraz projekt uchwały wraz załączonym projektem Programu udostępnione były:

- na stronie BIP Urzędu Gminy Czarnków,

- na stronie internetowej Gminy Czarnków,

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarnków.

 

Konsultacje były przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu na dostępnym druku formularza.

W ramach konsultacji żaden podmiot nie zgłosił opinii ani uwag w sprawie  programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Zgodnie z § 3 regulaminu będącego załącznikiem do Uchwały Nr LII/382/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, konsultacje uznaje się za ważne.

 

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności