10.12.2023
Imieniny: Danieli, Bohdana i Julii

L Sesja

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:


1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Czarnków za rok 2021.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • w sprawie  powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźnie 
  • zadań własnych Gminy Czarnków;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom gminy Czarnków;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/353/2021 Rady gminy Czarnków z dnia 20 grudnia  2021roku w sprawie przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022;
  • w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu ;
  • w sprawie  uchwalenia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnków w 2022 roku;
  • w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Czarnków polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • w sprawie poboru podatków w drodze inkasa;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2022 - 2043;
  • w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.

6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym.
8. Wolne głosy.
9. Zakończenie.

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności