PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE PODCZAS SESJI

28 marca 2019 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Czarnków, w której uczestniczyło 14 radnych. Wójt Bolesław Chwarścianek przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. W swojej informacji poinformował radnych między innymi o przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych na terenie gminy Czarnków, inwestycjach, wydarzeniach gminnych, a także działaniach Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, którego został przewodniczącym podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

Radni wysłuchali sprawozdania z działalności Komisji Społecznej, Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa za 2018 rok, a także sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Informacja o stanie dróg gminnych po okresie zimowym przedstawił pracownik Urzędu Gminy Czarnków Krzysztof Plamowski.

Z okazji Jubileuszu 5-lecia Spółdzielni Socjalnej ,,Równe Szanse” gratulacje odebrała prezes Łucji Fligiel - Pani poświęcenie i oddanie zasługuje na wyrazy uznania i szacunku. W atmosferze współpracy udaje nam się od wielu lat wspólnie rozwiązywać problemy społeczne mieszkańców dzięki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Życzymy siły i wytrwałości w realizacji celów, sukcesów zawodowych, powodzenia, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za okazane serce – usłyszał pani prezes.

- To było bardzo trudne pięć lat. Pięć lat walki o to, aby uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej mieli pracę. Dzięki wsparciu osób i instytucji, które okazały nam wiele serca istniejemy. Bardzo dziękuję. Uzyskaliśmy dotacje na zakup sprzętu na tereny zielone i usługi sprzątające – mówiła Łucja Fligiel.

Radni podjęli następujące uchwały: w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Hucie; w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 120/1 i 120/2 położonych w obrębie wsi Śmieszkowo; w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnków w 2019 roku; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2019-2036; w sprawie zmiany do budżetu na 2019 rok.

Ostatnia część sesji tradycyjnie poświęcona była na zapytania i interpelacje radnych.

Od nowej kadencji przebieg sesji Rady Gminy Czarnków można sledzić online. Zapraszamy do oglądania posiedzeń na żywo.

Urząd Gminy Czarnków

Agnieszka Wiśniewska

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności