Rada Gminy Czarnków zaufała Wójtowi!

Stan epidemii nadal trwa, stąd niezbędne jest stosowanie się do wymogów bezpieczeństwa. Ze względu na to XXIV sesja Rady Gminy Czarnków, odbyła się w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach. Uczestniczyło w niej 15 radnych, a w jej trakcie przyznano Wójtowi Gminy Czarnków Bolesławowi Chwarściankowi absolutorium za 2019 rok!

Podczas XXIV sesji Rady Gminy Czarnków zwołanej na 29 maja 2020 roku, głównymi punktami obrad stało się przyznanie Wójtowi Gminy Czarnków wotum zaufania oraz absolutorium tytułem wykonania budżetu za 2019 rok. Zanim do tego doszło Przewodniczący Rady Gminy Czarnków Krzysztof Chyży powitał wszystkich obecnych i przekazał głos Przewodniczącym stałych Komisji Rady Gminy Czarnków, którzy przedstawili informacje z prac komisji w okresie między sesjami.

W dalszej części Wójt przedstawił najważniejsze sprawozdania, wśród których znalazł się przede wszystkim raport o stanie Gminy oraz analiza finansowa Gminy Czarnków. Na ich podstawie oraz po wysłuchaniu opinii Regionalne Izby Obrachunkowej i uchwały Komisji Rewizyjnej z uzasadnieniem, Rada postanowiła wyrazić aprobatę dla działań Wójta, rozpatrując oraz przyjmując przedstawione sprawozdania finansowe i zagłosować za wotum zaufania oraz absolutorium tytułem wykonania budżetu za 2019 rok.

W międzyczasie Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, przedstawił Radnym sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami. Wspomniał w nim o trudnościach, jakie napotkano w związku z sytuacją epidemii w Polsce oraz o akcjach pomocowych koordynowanych przez Gminę Czarnków. Wójt zapewnił, że mimo znacznego ograniczenia pracy Urzędu, podstawowe i najważniejsze zadania Gminy, realizowano bez przeszkód. Ponadto poinformował Radę o zmianie Przewodniczącego Związku Międzygminnego „PRGOK”.

Rada Gminy Czarnków w dalszej części zajęła się procedowaniem kolejnych projektów uchwał związanych ze sprawami bieżącymi. W wyniku głosowania Radni wyrazili jednogłośną zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Białężyn. Bez głosów przeciwnych przyjęto również projekty uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnków, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2020-2038, a także w sprawie zmiany uchwalonej na nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Gminy Czarnków uchwały związanej z pomocą dla przedsiębiorców, którzy odczuli negatywne konsekwencje ekonomiczne wywołane COVID-19. W tym punkcie obrad, dokonano również zmian budżetu Gminy Czarnków na 2020 rok, przy której przegłosowywaniu, tylko jeden radny nie opowiedział się za jej przyjęciem.

XXIV sesja Rady Gminy Czarnków zakończyła się z pozytywnym dla Wójta akcentem. Bolesław Chwarścianek odebrał kwiaty oraz przyjął gratulacje z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Czarnków Krzysztofa Chyżego oraz Wiceprzewodniczącego Mariusza Michałka. Szczegółowy przebieg sesji zarejestrowano w formie nagrania z transmisji. Jest ono dostępne na kanale Gmina Czarnków na YouTube.

Sławomir Matz
Urząd Gminy Czarnków

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności