20.06.2024
Imieniny: Bogny, Rafaeli i Rafała

Uwaga Rolnicy !

Wójt Gminy Czarnków ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej.

Wnioski będą przyjmowane w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków złożone osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy) w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 20 sierpnia 2023 r. w godzinach od 7:30 do 15:30.

Planowany termin realizacji przedsięwzięcia wrzesień 2023 roku.


 

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dofinansowania. Kompletne
i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich zgłoszeń.

Dofinansowanie mogą uzyskać podmioty posiadające odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Czarnków.


 

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest podać dokładną ilość (w Mg) odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Odpady z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej dostarczone przez ich posiadaczy do punktu odbioru muszą być posegregowane i odpowiednio zabezpieczone przed rozwianiem, całkowicie opróżnione z zawartości, oczyszczone i spakowane, aby nie zalegało na nich błoto, woda, pozostałości po produktach rolniczych.

Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych oraz opon rolniczych.

Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z przepisami:
z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).


 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Czarnków, Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. nr 15) - nr tel. 67 255 58 24 lub 728 595 587


 


 

Wójt Gminy Czarnków

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Wzór Wniosku 
 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności