VIII sesja Rady Gminy Czarnków - 28 marca 2019 roku


Rada Gminy Czarnków 
ul. Rybaki 3 
64-700 Czarnków 
tel. 067 253 02 95

Czarnków, 21.03.2019 r.

OSO.0002.4.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Uprzejmie zawiadamiam, że VIII sesja Rady Gminy Czarnków odbędzie się w dniu 28 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Społecznej, Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

5. Informacja o stanie dróg gminnych po okresie zimowym.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej wHucie;
  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych nrdziałek 120/1 i120/2 położonych wobrębie wsi Śmieszkowo;
  • w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnków w 2019 roku;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 
    2019-2036;
  • w sprawie zmiany do budżetu na 2019 rok.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym.

10. Wolne głosy.

11. Zakończenie

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Krzysztof Chyży

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności